در بیان بندگی ابلیس

‏فرعون خوشه‌ای انگور در دست داشت و تناول می‌کرد. ابلیس نزدیک او آمد و گفت:《هیچ کس تواند این خوشه انگور تازه را مروارید سازد؟》
فرعون گفت: نه.
ابلیس به لطایف سِحر آن خوشه انگور را خوشه مروارید ساخت. فرعون تعجب کرد و گفت:《عجب استاد مردی هستی!》
ابلیس سیلی بر گردن او زد و گفت:‏《مرا با این استادی به بندگی قبول نکردند، تو با این حماقت دعوی خدایی چگونه می‌کنی؟》

#گزیده_جوامع_الحکایات
در بیان بندگی ابلیس
#سدید_الدین_محمد_عوفی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.