مرور رده

کتاب نگاری‌

راهنمایی شاگرد استاد را

آورده‌اند که چون آوازهٔ ارسطاطالیسِ حکیم(ارسطوی یونانیان) در اطراف و اکناف عالم شایع شد، از اقطار و اَرباع جهان(همه گوشه‌‌ی جهان) حکما می‌آمدند و از وی فواید اقتباس می‌کردند.…

در بیان بندگی ابلیس

‏فرعون خوشه‌ای انگور در دست داشت و تناول می‌کرد. ابلیس نزدیک او آمد و گفت:《هیچ کس تواند این خوشه انگور تازه را مروارید سازد؟》 فرعون گفت: نه. ابلیس به لطایف سِحر آن خوشه…

در بیان تواضع (سحر با کتاب)

آورده‌اند که عمر بن عبدالعزیز، رحمة الله علیه، شی چیزی می‌نوشت - در آن وقت که مُقَلَّد خلافت بود. چون از شب پاسی بگذاشت، روغن چِراغ نماند. مهمانی حاضر بود، گفت: "یا…

حکایت صیاد و مرغان (سحر با کتاب)

‏صیادی بود، هر روز مرغان بکشتی. روزی سرمایی عظیم بود، به صحرا رفته بود و مرغان را گرفته بود و پر و بال ایشان را می‌کند، و از غایت سرما آب از چشم او می‌دوید. یکی از مرغان…

مناره اسکندریه

یکی از عجایب بناها، که در جهان است، منارهٔ اسکندریّه است که ذوالقرنین آن را بنا کرده است. گویند عُلُوّ آن مناره سیصد اَرش(از سر انگشتان تا آرنج) است_از سنگ تراشیده؛ و زیر او…

حرام شدن شراب به عهد کیقباد (سحر با کتاب)

چنین گویند که شراب تا به عهد کیقباد مباح بود و خلق بر خوردنِ آن مداومت می‌نمودند؛ تا روزی کیقباد به صحرا طوفی می‌کرد (گردش می‌کرد)، مستی را دید افتاده و زاغ آمده و چشمانِ او…

خاصیت مغناطیس (سحر با کتاب)

آورده‌اند که در آن وقت که سلطان محمود، رحمه الله علیه، به غزوه‌ی سومنات رفت و آن دیار کفر را به سُمّ مراكب بادپای خراب گردانید، و آن بتخانه‌ها را بسوخت، گویند در سومنات…

راهنمای خرید از نمایشگاه کتاب تهران

نمایشگاه مجازی کتاب چند روزی است که در حال برگزاری است. در این چند روز برای خرید از نمایشگاه کتاب دوستان بسیاری را دیده‌ام که با مشکل روبرو شده‌اند. خود من هم برای استفاده از…