مرور برچسب

سی سحر سی دقیقه با کتاب

کتاب حیل النساء

آورده‌اند که مردی بود، و پیوسته تتبّع(تحقیق) مکرهای زنان کردی، و از غایت غیرت هیج زن را محل اعتماد خود نساختی، و کتاب «حِیَلُ‌النّساء» را پیوسته مطالعه کردی.…

در ستایش نیک اندیشی

آورده‌اند که در روزگار نوشروان دو مرد بیامدند و بر درگاه او بایستادند. یکی به آواز بلند گفت: "بد مکن و بد میندیش." و یکی گفت: "نیکی کن و نیکی اندیش، تا تو را…

راهنمایی شاگرد استاد را

آورده‌اند که چون آوازهٔ ارسطاطالیسِ حکیم(ارسطوی یونانیان) در اطراف و اکناف عالم شایع شد، از اقطار و اَرباع جهان(همه گوشه‌‌ی جهان) حکما می‌آمدند و از وی فواید…

در بیان بندگی ابلیس

‏فرعون خوشه‌ای انگور در دست داشت و تناول می‌کرد. ابلیس نزدیک او آمد و گفت:《هیچ کس تواند این خوشه انگور تازه را مروارید سازد؟》 فرعون گفت: نه. ابلیس به لطایف…

در بیان تواضع (سحر با کتاب)

آورده‌اند که عمر بن عبدالعزیز، رحمة الله علیه، شی چیزی می‌نوشت - در آن وقت که مُقَلَّد خلافت بود. چون از شب پاسی بگذاشت، روغن چِراغ نماند. مهمانی حاضر بود، گفت:…

حکایت صیاد و مرغان (سحر با کتاب)

‏صیادی بود، هر روز مرغان بکشتی. روزی سرمایی عظیم بود، به صحرا رفته بود و مرغان را گرفته بود و پر و بال ایشان را می‌کند، و از غایت سرما آب از چشم او می‌دوید.…

خاصیت مغناطیس (سحر با کتاب)

آورده‌اند که در آن وقت که سلطان محمود، رحمه الله علیه، به غزوه‌ی سومنات رفت و آن دیار کفر را به سُمّ مراكب بادپای خراب گردانید، و آن بتخانه‌ها را بسوخت، گویند…